Monday, Aug., 8, 2022. (Stephen Spillman)

Asjia O'Neal