2023 Beach Pro Tour – Futures Myslowice

2022 Beach Pro Tour – Futures Myslowice