2023 Beach Pro Tour – Elite 16 Dubai

2023 Beach Pro Tour – Elite 16 Paris

2022 Beach Pro Tour – Elite 16 Paris