2024 Beach Pro Tour – Futures Pirae Tahiti (Women Only)

2024 Beach Pro Tour – Futures Pirae Tahiti (Men Only)

2023 Beach Pro Tour – Futures Tahiti