2024 Beach Pro Tour – Futures Ios

2023 Beach Pro Tour – Futures Ios Island

2022 Beach Pro Tour – Futures Ios

2022 Beach Pro Tour – Futures Rhodes