2022 Beach Pro Tour – Futures Klaipeda

2022 Beach Pro Tour – Future Laipaeda