2023 Beach Pro Tour – Elite 16 Dubai

2022 Beach Pro Tour – Dubai Challenge 2

2022 Beach Pro Tour – Dubai Challenge 1