109 VIEWS · 08/02/2014

Meet Erik Shoji, libero for USA Volleyball

Meet Erik Shoji, libero for the Men’s National Team. Video by ASU Cronkite School.