2024 Beach Pro Tour – Futures Leuven

2023 Beach Pro Tour – Futures Leuven

2022 FIVB Beach Pro Tour – Futures Leuven

2021 FIVB Leuven 1-star