2024 Beach Pro Tour – Elite 16 Ostrava

2023 Beach Pro Tour – Elite 16 Ostrava

2023 Beach Pro Tour – Elite 16 Uberlandia

2022 Beach Pro Tour – Elite 16 Uberlandia